Bakom kulisserna på Tack Skogen 2.0

Datum: 5 oktober
Tid: 14.00-14.45
Plats: online, live @facebook.com/virserumskonsthall

Den 5 oktober får du möjlighet att möta MADAM och följa med bakom kulisserna på projektet Tack Skogen 2.0.

MADAM genomför just nu ett residens i samarbete med Linnéuniversitetets Artist in Residence Linné, Virserums konsthall och Lära om arkivet, där de arbetar med projektet Tack Skogen 2.0. Genom sitt arbete med virke som inte gått via träindustrin, utan som de hämtat direkt från skogen, belyser och utmanar de normer och standardiseringar som stammar från industrialiseringen av skogen under 1800-talet.

Virket MADAM snickeri använder sig av bär på spår av skogens liv. Färger och former orsakade av möten mellan trädet och djur, föremål eller andra växter gör oftast att träet ratas som ”skadat”. Det når sällan varken hantverkare eller slutkonsument. I MADAMs händer blir detta virke en inbjudan till betraktaren att både vidga den visuella upplevelsen och pröva nygamla sätt att skapa med skogen.

Följ med in på MADAM snickeri, in i deras verkstad och vardag och upplev deras arbete på nära håll! Vi live-sänder direkt från verkstaden i Sankt Anna tisdag 5 oktober, 14-14:45 via Virserums konsthalls Facebook-sida.

 

Om MADAM snickeri & restaurering

MADAM är ett hantverkssamarbete mellan möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano. De började arbeta tillsammans redan under sin utbildningstid på Malmstens Linköpings universitet. Året efter examen grundade de MADAM som sedan dess arbetat för en mängd olika uppdragsgivare, alltid med hållbarhet i fokus. Idag drivs verksamheten från en väglada i Sankt Anna skärgård och bygden spelar en viktig roll i deras praktik. Med en djup materialkunskap, kreativitet och en stark tilltro till handens kunskap finner de hållbara möjligheter i sina uppdrag och projekt.

 

MADAM and Thank you forest 2.0

Date: 5th October
Time: 14.00-14.45
Plats: online, live @facebook.com/virserumskonsthall

 

On 5th October, you will have the opportunity to meet @madamsnickeri and join us behind the scenes of the project Thank you forest 2.0.

MADAM is currently conducting a residency in collaboration with Linnaeus University’s Artist in Residence Linné, Virserum’s Konsthall and (Re-)learning the Archive, where they are working on the project Thank you forest 2.0. Through their work with wood that has not passed via the timber industry, but which they have sourced directly from the forest, they shed light on and challenge norms and standardisations that stem from the industrialisation of the forest during the 19th century.

The wood that MADAM carpentry uses carries traces of forest life. This can be colours and shapes caused by encounters between the tree and animals, objects, or other plants. It is wood that is categorised as ”damaged”. It rarely reaches either craftsmen or end consumers. In MADAM’s hands, this wood becomes an invitation to the viewer to both broaden the visual experience and how to craft with the forest.

Join MADAM carpentry; in their workshop and everyday life and experience their work up close! We broadcast live directly from the workshop in Sankt Anna on Tuesday 5th October 2–2.45pm via our Facebook page.

 

About MADAM carpentry & restoration

MADAM is a craft collaboration between furniture carpenter Marie Carlsson and furniture conservator Magdalena Marano. They started working together while they were still training at Malmstens Linköping University. The year after graduation, they founded MADAM, which has since worked for a variety of clients, always with a focus on sustainability. Today, the business is run from a road barn in the Sankt Anna archipelago and the area plays an important role in their practice. With a deep knowledge of materials, creativity, and a strong belief in the knowledge of the hand, they find sustainable opportunities in their assignments and projects.

Samarbetspartners

Lära om arkivet

är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet i Nybro med stöd från Statens kulturråd och Region Kalmar Län. 

Christina Zetterlund
Projektledare
christina.zetterlund@designarkivet.se

Maija Zetterlund
Projektkoordinator
maija.zetterlund@designarkivet.se  
telefon: 0481-42870

I samarbete med

Virserums konsthall
Linneuniversitet 
Kalmar konstmuseum

Designers in residence:
Ida Liffner, Marthe Roosenboom
Rosa Tolnov Clausen, Daniele Burlando
Makda Embaie
Magnus Bärtås, Behzad Khosravi Noori
MADAM snickeri & restaurering
Evelina Mohei
Form och webb:
Mika Kastner Johnson

Med stöd från 

Region kalmar läns logotyp
Kulturrådets logotyp